then

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทผู้ให้บริการสปาที่มีมาตรฐานเเละครบวงจรที่สุดของประเทศไทยที่บริหารงานโดยคนไทย โดยมีระดับสปาครอบคลุมหลากหลายระดับเเละมีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับทั้งในตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ (International Brand)

พันธกิจ

  1. เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (ระดับสากล)

  2. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์เอาศาสตร์ตะวันออกมาประสานกับศาสตร์ตะวันตก กอปรกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของไทย

  3. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

  4. เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อข้อบังคับพื้นฐานและกฎหมาย โดยยึดการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นสำคัญ