then

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท บลูมมิ่งสปา จำกัด (บริษัทฯ) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการแบบเดย์สปา (Day Spa) ภายใต้แบรนด์ Let's Relax เวลเนส สปา (Wellness Spa) ภายใต้แบรนด์ RarinJinda Wellness Spa พร้อมรับบริหารและให้บริการคำปรึกษาด้านสปา ต่อมาบริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 40 ล้านบาทเเละ 100 ล้านบาทตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อทรัพย์สินเเละเครื่องหมายทางการค้าของบ้านสวนมาสสาจ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น 100% ใน 3 บริษัทดังนี้


1. บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจบูติครีสอร์ท ภายใต้แบรนด์ RarinJinda Wellness Spa Resort และร้านอาหารภายใต้แบรนด์ Deck1 Exotic Scene & Cuisine


2. บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาธรรมชาติ (Natural Products) อาทิเช่น น้ำมันนวด น้ำมันหอมระเหย สครับ เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ Blooming: Siamese Wellness Secrets สำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ


3. บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย เพื่อผลิตพนักงานเทอราพิสต์รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้โรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมมิ่งการบริการของ สยามเวลเนสกรุ๊ป มีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยบูรณาการหลักวิชาการบำบัดที่ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาไทย การนวดแบบอายุรเวช การใช้นำ้บำบัด การใช้สุคนธบำบัด อย่างร่วมสมัย เน้นการปรนนิบัติผิวพรรณด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผสมผสานเป็น สปาเมนู และ สปาแพคเกจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


เป้าหมายหลักของบริษัทคือการให้บริการที่ดีที่สุดและเกินความคาดหวังของลูกค้า พนักงานทุกคน ผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ปรับสมดุลเพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายเเละจิตใจ