then

ดาวน์โหลดเอกสาร

2018Q1
CG Policy
2018Q1
Code of Conduct 2018
2018Q1
คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2018Q1
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2018Q1
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
2018Q1
กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2018Q1
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2018Q1
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ