then

โครงการ CSR

ธรรมมะสุขใจ
( วิธีให้กำลังใจตนเอง โดย พระอาจารย์อุดม สุธัมโม )
November 29, 2018
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ "ธรรมมะสุขใจ" : ในหัวข้อเรื่อง วิธีให้กำลังใจตนเอง โดยพระอาจารย์อุดม สุธัมโม วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:00 - 20:00 น. ณ อาคาร B.U. Place ชั้น 2 ห้องปฏิบัติธรรมสุขสว่าง โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้พนักงานในบริษัทและประชาชนทั่วไปภายในชุมชนใกล้เคียง ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด กล่อมเกลาจิตใจและให้มีหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน
ธรรมมะสุขใจ
( วางให้ลง ปลงให้เย็น เย็นให้พอ โดย พระไพศาล วิสาโล )
October 30, 2018
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ "ธรรมมะสุขใจ" : ในหัวข้อเรื่อง วางให้ลง ปลงให้เย็น เย็นให้พอ โดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 18:00 - 20:00 น. ณ อาคาร B.U. Place ชั้น 2 ห้องปฏิบัติธรรมสุขสว่าง โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้พนักงานในบริษัทและประชาชนทั่วไปภายในชุมชนใกล้เคียง ได้สร้างความเป็นหนึ่งด้วยความสุขแห่งธรรม รักษาศีล ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน รักษาความเพียรเพื่อประโยชน์แห่งการใช้ชีวิตที่มีความสุข
บริจาคโลหิต
( SPA จิตอาสาบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย )
October 12, 2018
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ "บริจาคโลหิต" วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร B.U. Place เวลา 09:00 - 15:00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ